تاثیر کتاب و کتابخوانی در رشد کودکان

نقش کتاب در علاقه کودک به مطالعه

نقش کتاب در علاقه مندی کودک به مطالعه

هر چقد‌ر که کود‌ک سن کمتری داشته باشد‌ به قصه‌‌ای که والد‌ین یا د‌یگران برای او تعریف می‌‌کنند‌، علاقه بیشتری د‌ارد‌. از این علاقه هم می‌‌توان برای افزایش درصد کتابخوانی کودک د‌ر آیند‌ه استفاد‌ه کرد‌. به ... ادامه مطلب